Biologie

 1. Beckers Welt der Zelle - kompakt
  Jeff Hardin / Gregory Paul Bertoni / Lewis J. Kleinsmith

  Beckers Welt der Zelle - kompakt

  eBook: 978-3-8632-6749-0
  Umfang: 690 Seiten, 63,59 MB
  Erschienen am: 01.04.2016
  Sprache: Deutsch
  ab € 47,99

 2. Beckers Welt der Zelle - kompakt
  Jeff Hardin / Gregory Paul Bertoni / Lewis J. Kleinsmith

  Beckers Welt der Zelle - kompakt

  Buch: 978-3-8689-4224-8
  eBook: 978-3-8632-6749-0
  Umfang: 688 Seiten, 63,59 MB
  Erschienen am: 01.04.2016
  Sprache: Deutsch
  ab € 59,95

 3. Campbell Biologie
  Neil A. Campbell / Jane B. Reece / Lisa A. Urry / Michael L. Cain / Steven A. Wasserman / Peter V. Minorsky / Robert B. Jackson

  Campbell Biologie

  Buch: 978-3-8689-4259-0
  eBook: 978-3-8632-6725-4
  Zugangscode: 978-3-8645-2075-4
  Umfang: 1856 Seiten, 338,94 MB
  Erschienen am: 01.10.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 4. Campbell Biologie
  Neil A. Campbell / Jane B. Reece / Lisa A. Urry / Michael L. Cain / Steven A. Wasserman / Peter V. Minorsky / Robert B. Jackson

  Campbell Biologie

  eBook: 978-3-8632-6725-4
  Umfang: 1858 Seiten, 338,94 MB
  Erschienen am: 01.10.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 5. Beckers Welt der Zelle
  Jeff Hardin / Gregory Paul Bertoni / Lewis J. Kleinsmith

  Beckers Welt der Zelle

  eBook: 978-3-8632-6748-3
  Umfang: 1282 Seiten, 102,73 MB
  Erschienen am: 01.08.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 6. Beckers Welt der Zelle
  Jeff Hardin / Gregory Paul Bertoni / Lewis J. Kleinsmith

  Beckers Welt der Zelle

  Buch: 978-3-8689-4222-4
  eBook: 978-3-8632-6748-3
  Umfang: 1280 Seiten, 102,73 MB
  Erschienen am: 01.08.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 7. Brock Mikrobiologie kompakt
  Michael T. Madigan / John M. Martinko / David A. Stahl / David P. Clark

  Brock Mikrobiologie kompakt

  Buch: 978-3-8689-4260-6
  eBook: 978-3-8632-6726-1
  Umfang: 720 Seiten, 86,48 MB
  Erschienen am: 01.01.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 39,99

 8. Brock Mikrobiologie kompakt
  Michael T. Madigan / John M. Martinko / David A. Stahl / David P. Clark

  Brock Mikrobiologie kompakt

  eBook: 978-3-8632-6726-1
  Umfang: 722 Seiten, 86,48 MB
  Erschienen am: 01.01.2015
  Sprache: Deutsch
  ab € 39,99

 9. Ökologie
  Thomas M. Smith / Robert L. Smith

  Ökologie

  eBook: 978-3-8632-6770-4
  Umfang: 1010 Seiten, 180,89 MB
  Erschienen am: 01.12.2014
  Sprache: Deutsch
  ab € 55,99

 10. Brock Mikrobiologie
  Michael T. Madigan / John M. Martinko / David A. Stahl / David P. Clark

  Brock Mikrobiologie

  eBook: 978-3-8632-6695-0
  Umfang: 1682 Seiten, 287,26 MB
  Erschienen am: 01.09.2013
  Sprache: Deutsch
  ab € 71,99

 11. Brock Mikrobiologie
  Michael T. Madigan / John M. Martinko / David A. Stahl / David P. Clark

  Brock Mikrobiologie

  Buch: 978-3-8689-4144-9
  eBook: 978-3-8632-6695-0
  Umfang: 1680 Seiten, 287,26 MB
  Erschienen am: 01.09.2013
  Sprache: Deutsch
  ab € 71,99

 12. Biochemie - Bafög-Ausgabe
  H. Robert Horton / Laurence A. Moran / K. Gray Scrimgeour / Marc D. Perry / J. David Rawn

  Biochemie - Bafög-Ausgabe

  Buch: 978-3-8689-4223-1
  Umfang: 1088 Seiten
  Erschienen am: 01.01.2013
  Sprache: Deutsch
  ab € 49,95

 13. Biologie macchiato
  Norbert W. Hopf / Boris Krauß

  Biologie macchiato

  Cartoonkurs für Schüler und Studenten

  Buch: 978-3-8689-4180-7
  eBook: 978-3-8632-6684-4
  Umfang: 224 Seiten, 3,3 MB
  Erschienen am: 01.01.2013
  Sprache: Deutsch
  ab € 15,99

 14. Biologie macchiato
  Norbert W. Hopf / Boris Krauß

  Biologie macchiato

  Cartoonkurs für Schüler und Studenten

  eBook: 978-3-8632-6684-4
  Umfang: 219 Seiten, 3,3 MB
  Erschienen am: 01.01.2013
  Sprache: Deutsch
  ab € 15,99

 15. Tierphysiologie - Bafög-Ausgabe
  Christopher D. Moyes / Patricia M. Schulte

  Tierphysiologie - Bafög-Ausgabe

  Buch: 978-3-8689-4124-1
  Umfang: 800 Seiten
  Erschienen am: 01.12.2010
  Sprache: Deutsch
  ab € 49,95

 16. Watson Molekularbiologie
  James D. Watson / Tania A. Baker / Stephen P. Bell / Alexander Gann / Michael Levine / Richard Losick

  Watson Molekularbiologie

  eBook: 978-3-8632-6582-3
  Umfang: 958 Seiten, 57,39 MB
  Erschienen am: 01.10.2010
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 17. Watson Molekularbiologie
  James D. Watson / Tania A. Baker / Stephen P. Bell / Alexander Gann / Michael Levine / Richard Losick

  Watson Molekularbiologie

  Buch: 978-3-8689-4029-9
  eBook: 978-3-8632-6582-3
  Umfang: 960 Seiten, 57,39 MB
  Erschienen am: 01.10.2010
  Sprache: Deutsch
  ab € 79,99

 18. Praktikum Allgemeine Zoologie
  Charles F. Lytle / John R. Meyer

  Praktikum Allgemeine Zoologie

  Buch: 978-3-8689-4035-0
  Umfang: 496 Seiten
  Erschienen am: 01.06.2010
  Sprache: Deutsch
  ab € 49,95

 19. Biotechnologie - Bafög-Ausgabe
  William J. Thieman / Michael A. Palladino

  Biotechnologie - Bafög-Ausgabe

  Buch: 978-3-8689-4041-1
  Umfang: 464 Seiten
  Erschienen am: 01.09.2009
  Sprache: Deutsch
  ab € 29,95

 20. Botanik - Bafög-Ausgabe
  Murray W. Nabors

  Botanik - Bafög-Ausgabe

  Buch: 978-3-8689-4040-4
  Umfang: 720 Seiten
  Erschienen am: 01.09.2009
  Sprache: Deutsch
  ab € 39,95