Makroökonomie

 1. Economics for Business

  Edition 8
  Buch
  978-1-2922-3927-9
  eBook
  978-1-2922-3929-3
  Umfang
  768 Seiten, 19,02 MB
  Erschienen am
  04.03.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 64,19


 2. Essentials of Economics

  Edition 8
  Buch
  978-1-2922-3959-0
  eBook
  978-1-2922-3964-4
  Umfang
  552 Seiten, 13,04 MB
  Erschienen am
  13.12.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 59,91


 3. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 7
  Buch
  978-1-2921-6050-4
  eBook
  978-1-2921-6056-6
  Umfang
  576 Seiten, 13,77 MB
  Erschienen am
  10.01.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 77,03


 4. Macroeconomics

  Edition 5
  Buch
  978-1-2921-1520-7
  eBook
  978-1-2921-1523-8
  Umfang
  592 Seiten, 13,4 MB
  Erschienen am
  13.05.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,47


 5. Economics for Managers, Global Edition

  Edition 3
  Buch
  978-1-2920-6009-5
  eBook
  978-1-2920-7778-9
  Umfang
  552 Seiten, 18,68 MB
  Erschienen am
  13.10.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 57,11


 6. Macroeconomics, International Edition

  Edition 5
  Buch
  978-1-2920-0045-9
  eBook
  978-1-2920-0046-6
  Umfang
  720 Seiten, 5,05 MB
  Erschienen am
  26.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,92


 7. Macroeconomics, International Edition

  Edition 2
  Buch
  978-1-2920-0130-2
  eBook
  978-1-2920-0131-9
  Umfang
  672 Seiten, 7,25 MB
  Erschienen am
  10.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 45,21


 8. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 5
  Buch
  978-1-2920-5944-0
  eBook
  978-1-2920-7181-7
  Umfang
  744 Seiten, 29,35 MB
  Erschienen am
  03.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 51,16


 9. Froyen:Macroeconomics

  Edition 10
  Buch
  978-0-2737-6598-1
  eBook
  978-0-2737-6600-1
  Umfang
  432 Seiten, 2,02 MB
  Erschienen am
  20.08.2012
  Sprache
  Englisch
  ab € 70,61


 10. Natural Resource and Environmental Economics

  Edition 4
  Buch
  978-0-3214-1753-4
  eBook
  978-0-2737-6037-5
  Umfang
  744 Seiten, 7,32 MB
  Erschienen am
  21.07.2011
  Sprache
  Englisch
  ab € 75,96