Makroökonomie

 1. Natural Resource and Environmental Economics

  Edition 4
  Buch
  978-0-3214-1753-4
  Umfang
  744 Seiten
  Erschienen am
  28.11.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 73,82


 2. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 6
  Buch
  978-1-2922-1576-1
  eBook
  978-1-2922-1579-2
  Umfang
  732 Seiten, 5,61 MB
  Erschienen am
  05.01.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,47


 3. Essential Economics for Business (formerly Economics and the Business Environment)

  Edition 5
  Buch
  978-1-2921-5127-4
  Umfang
  384 Seiten
  Erschienen am
  14.02.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 58,84


 4. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 7
  Buch
  978-1-2921-6050-4
  eBook
  978-1-2921-6056-6
  Umfang
  576 Seiten, 13,77 MB
  Erschienen am
  19.12.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 74,89


 5. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 9
  Buch
  978-1-2921-5492-3
  eBook
  978-1-2921-5493-0
  Umfang
  672 Seiten, 127,78 MB
  Erschienen am
  15.08.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 74,89


 6. Economics for Business

  Edition 7
  Buch
  978-1-2920-8210-3
  Umfang
  720 Seiten
  Erschienen am
  24.05.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 60,98


 7. Macroeconomics

  Edition 5
  Buch
  978-1-2921-1520-7
  Umfang
  592 Seiten
  Erschienen am
  13.05.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 66,33


 8. Principles of Macroeconomics, Global Edition

  Edition 12
  Buch
  978-1-2921-5089-5
  eBook
  978-1-2921-5090-1
  Umfang
  480 Seiten, 30,32 MB
  Erschienen am
  10.03.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 54,73


 9. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 12
  Buch
  978-1-2921-0970-1
  eBook
  978-1-2921-0981-7
  Umfang
  464 Seiten, 10,32 MB
  Erschienen am
  02.03.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 64,19


 10. Essentials of Economics

  Edition 7
  Buch
  978-1-2920-8224-0
  Umfang
  504 Seiten
  Erschienen am
  16.02.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 56,70


 11. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 1
  eBook
  978-1-2920-8064-2
  Umfang
  435 Seiten, 60,67 MB
  Erschienen am
  27.07.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,92


 12. Economics for Managers, Global Edition

  Edition 3
  Buch
  978-1-2920-6009-5
  eBook
  978-1-2920-7778-9
  Umfang
  552 Seiten, 18,68 MB
  Erschienen am
  27.02.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 54,73


 13. Foundations of Macroeconomics, Global Edition

  Edition 7
  eBook
  978-1-2920-1902-4
  Umfang
  572 Seiten, 287,48 MB
  Erschienen am
  27.02.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 52,35


 14. Macroeconomics, International Edition

  Edition 5
  Buch
  978-1-2920-0045-9
  eBook
  978-1-2920-0046-6
  Umfang
  720 Seiten, 5,05 MB
  Erschienen am
  26.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,92


 15. Macroeconomics, International Edition

  Edition 2
  Buch
  978-1-2920-0130-2
  eBook
  978-1-2920-0131-9
  Umfang
  672 Seiten, 9,12 MB
  Erschienen am
  10.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 59,49


 16. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 5
  Buch
  978-1-2920-5944-0
  eBook
  978-1-2920-7181-7
  Umfang
  744 Seiten, 29,35 MB
  Erschienen am
  03.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 48,78


 17. Macroeconomics: Pearson New International Edition

  Principles, Applications, and Tools

  Edition 8
  Buch
  978-1-2920-4011-0
  eBook
  978-1-2920-5475-9
  Umfang
  384 Seiten, 12,54 MB
  Erschienen am
  03.10.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 57,11


 18. Economics Today: Pearson New International Edition

  The Macro View

  Edition 17
  eBook
  978-1-2920-5446-9
  Umfang
  455 Seiten, 19,67 MB
  Erschienen am
  03.10.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 57,11


 19. Macroeconomics: Pearson New International Edition

  Edition 12
  Buch
  978-1-2920-2207-9
  eBook
  978-1-2920-3528-4
  Umfang
  636 Seiten, 10,76 MB
  Erschienen am
  27.08.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 59,49


 20. Froyen:Macroeconomics

  Edition 10
  Buch
  978-0-2737-6598-1
  Umfang
  432 Seiten
  Erschienen am
  20.08.2012
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,47


* Verfügbar nur über Buchhandel