Makroökonomie

 1. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 7

  Buch
  978-1-2921-6050-4
  Umfang
  576 Seiten
  Erschienen am
  19.12.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 89,87


 2. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 9

  Buch
  978-1-2921-5492-3
  eBook
  978-1-2921-5493-0
  Umfang
  672 Seiten, 127,78 MB
  Erschienen am
  15.08.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 89,87


 3. Principles of Macroeconomics, Global Edition

  Edition 12

  eBook
  978-1-2921-5090-1
  Umfang
  483 Seiten, 30,32 MB
  Erschienen am
  10.03.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 53,49


 4. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 12

  eBook
  978-1-2921-0981-7
  Umfang
  465 Seiten, 10,32 MB
  Erschienen am
  02.03.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 46,35


 5. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 1

  Buch
  978-1-2920-8063-5
  eBook
  978-1-2920-8064-2
  Umfang
  432 Seiten, 60,67 MB
  Erschienen am
  27.07.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 89,87


 6. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 5

  eBook
  978-1-2920-7181-7
  Umfang
  746 Seiten, 29,35 MB
  Erschienen am
  17.04.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 59,44


 7. Foundations of Macroeconomics, Global Edition

  Edition 7

  eBook
  978-1-2920-1902-4
  Umfang
  572 Seiten, 287,48 MB
  Erschienen am
  27.02.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 52,30


 8. Economics for Managers, Global Edition

  Edition 3

  Buch
  978-1-2920-6009-5
  eBook
  978-1-2920-7778-9
  Umfang
  552 Seiten, 18,68 MB
  Erschienen am
  27.02.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 65,39


 9. Macroeconomics, International Edition

  Edition 5

  eBook
  978-1-2920-0046-6
  Umfang
  721 Seiten, 5,05 MB
  Erschienen am
  26.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 53,49


 10. Macroeconomics, International Edition

  Edition 2

  Buch
  978-1-2920-0130-2
  eBook
  978-1-2920-0131-9
  Umfang
  672 Seiten, 9,12 MB
  Erschienen am
  10.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,87


 11. Macroeconomics, Global Edition

  Edition 8

  eBook
  978-0-2737-9235-2
  Umfang
  680 Seiten, 36,52 MB
  Erschienen am
  06.11.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,87


 12. Economics Today: Pearson New International Edition

  Edition 17

  eBook
  978-1-2920-5446-9
  Umfang
  455 Seiten, 19,67 MB
  Erschienen am
  03.10.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,96


 13. Macroeconomics: Pearson New International Edition

  Edition 8

  Buch
  978-1-2920-4011-0
  eBook
  978-1-2920-5475-9
  Umfang
  384 Seiten, 12,54 MB
  Erschienen am
  03.10.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 67,77


 14. Macroeconomics: Pearson New International Edition

  Edition 12

  eBook
  978-1-2920-3528-4
  Umfang
  635 Seiten, 10,76 MB
  Erschienen am
  27.08.2013
  Sprache
  Englisch
  ab € 70,15


 15. Froyen:Macroeconomics

  Edition 10

  Buch
  978-0-2737-6598-1
  Umfang
  432 Seiten
  Erschienen am
  20.08.2012
  Sprache
  Englisch
  ab € 82,38