Ökonometrie

 1. Business Statistics: A First Course, Global Edition

  Edition 8
  Buch
  978-1-2923-2036-6
  eBook
  978-1-2923-2048-9
  Umfang
  696 Seiten, 103,18 MB
  Erschienen am
  18.12.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 70,34


 2. Statistics for Business and Economics, Global Edition

  Edition 9
  Buch
  978-1-2923-1503-4
  eBook
  978-1-2923-1520-1
  Umfang
  800 Seiten, 8,5 MB
  Erschienen am
  29.07.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 60,89


 3. Basic Business Statistics, Global Edition

  Edition 14
  Buch
  978-1-2922-6503-2
  eBook
  978-1-2922-6513-1
  Umfang
  840 Seiten, 20,9 MB
  Erschienen am
  19.06.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 72,44


 4. Introduction to Econometrics, Global Edition

  Edition 4
  Buch
  978-1-2922-6445-5
  eBook
  978-1-2922-6452-3
  Umfang
  800 Seiten, 10,74 MB
  Erschienen am
  06.05.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 69,29


 5. Statistics for Business and Economics, Global Edition

  Edition 13
  Buch
  978-1-2922-2708-5
  eBook
  978-1-2922-2707-8
  Umfang
  888 Seiten, 21,58 MB
  Erschienen am
  11.04.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 74,54


 6. Business Statistics, Global Edition

  Edition 10
  Buch
  978-1-2922-2038-3
  eBook
  978-1-2922-2043-7
  Umfang
  864 Seiten, 18,49 MB
  Erschienen am
  05.01.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 74,54


 7. Statistics for Managers Using Microsoft Excel, Global Edition

  Edition 8
  Buch
  978-1-2921-5634-7
  eBook
  978-1-2921-5636-1
  Umfang
  728 Seiten, 24,64 MB
  Erschienen am
  19.01.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 75,59


 8. Using Econometrics: A Practical Guide, Global Edition

  Edition 7
  Buch
  978-1-2921-5409-1
  eBook
  978-1-2921-5413-8
  Umfang
  576 Seiten, 5,96 MB
  Erschienen am
  19.01.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 70,34


 9. Business Statistics: A First Course, Global Edition

  Edition 7
  Buch
  978-1-2920-9593-6
  eBook
  978-1-2920-9602-5
  Umfang
  600 Seiten, 18,61 MB
  Erschienen am
  10.09.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 67,19


 10. Introduction to Econometrics, Update, Global Edition

  Edition 3
  Buch
  978-1-2920-7131-2
  eBook
  978-1-2920-7136-7
  Umfang
  840 Seiten, 13,71 MB
  Erschienen am
  16.10.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 72,44


 11. Business Statistics, Global Edition

  Edition 3
  Buch
  978-1-2920-5869-6
  eBook
  978-1-2920-5871-9
  Umfang
  976 Seiten, 143,36 MB
  Erschienen am
  17.09.2014
  Sprache
  Englisch
  ab € 66,14


 12. Econometric Analysis: International Edition

  Edition 7
  Buch
  978-0-2737-5356-8
  eBook
  978-1-2920-1400-5
  Umfang
  1240 Seiten, 7,99 MB
  Erschienen am
  12.05.2011
  Sprache
  Englisch
  ab € 72,44